6 thoughts on “[Vong Tiện] – Thư tình (2)

  1. Không có khung thoại nào mà vẫn hiểu được =)))) chắc trình đọc tâm của chúng ta sắp lên bằng “Máy đọc Lam Vong Cơ ” Lam đại ca rồi =)))))))

    Uầy ồi, lại dã chiến =)))))

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.