5 thoughts on “[Hi Dao] – Bá đạo

    1. Hồi nhỏ, Dao Dao bênh mẹ bị khách làng chơi đá xuống cầu thang, thiếu niên đi tìm cha bị gia nhân Kim thị đá xuống cầu thang, lớn lên bị Nhiếp Minh Quyết đá xuống cầu thang.

      Liked by 2 people

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.